info / contact   instagram 

Self-portrait: autumn 2015
acrylic on canvas, 2015, 40 x 35 cm
/
Autoportret: jesień 2015
akryl na płótnie, 2015, 40 x 35 cm

The farthest
acrylic on canvas, 2015, 35 x 40 cm
/
Najdalej
akryl na płótnie, 2015, 35 x 40 cm


This painting was published by an award-winning iGNANT magazine (2016) featuring the finest in art, design, photography and architecture.
/
Ten obraz został opublikowany przez wielokrotnie nagradzany magazyn iGNANT (2016), prezentujący najlepsze przykłady ze sztuki, designu, fotografii i architektury.

The painting shows a small region of space in the Fornax constellation. It presents the deepest portrait of the visible universe ever achieved by humankind. It looks back approximately 13 billion years, between 400 and 800 million years after the Big Bang.
/
Obraz przedstawia niewielki obszar przestrzeni kosmicznej w gwiazdozbiorze Pieca. Został namalowany na podstawie najdalej sięgającego zdjęcia astronomicznego wykonanego w świetle widzialnym jakie do tej pory zostało zrobione przez człowieka. To portret sprzed 13 miliardów lat, między 400 a 800 milionów lat po Wielkim Wybuchu.


Ceci n'est pas une pipe
acrylic on canvas, 2015, 41 x 33 cm
/
Ceci n'est pas une pipe
akryl na płótnie, 2015, 41 x 33 cm

Supernova 1604 (remnant)
acrylic on canvas, 2015, 20 x 25 cm
/
Supernowa 1604 (pozostałość)
akryl na płótnie, 2015, 20 x 25 cm


This painting was published by an award-winning iGNANT magazine (2016) featuring the finest in art, design, photography and architecture.
/
Ten obraz został opublikowany przez wielokrotnie nagradzany magazyn iGNANT (2016), prezentujący najlepsze przykłady ze sztuki, designu, fotografii i architektury.

A supernova is a stellar explosion that radiates as much energy as the Sun or any ordinary star is expected to emit over its entire life span before fading from view over several weeks or months.
Supernovae explosions are the main mechanism for the spread in space all elements heavier than oxygen and basically the only source of elements heavier than iron. All the calcium in our bones and iron in hemoglobin were once thrown into space during the supernova explosion billions of years ago.
Supernova 1604, also known as Kepler's Supernova, represents the most recent stellar explosion seen to occur within our Milky Way galaxy.
/
Supernowa to eksplozja gwiezdna wytwarzająca tyle energii, ile Słońce czy zwykła gwiazda potrafi wygenerować przez cały okres swojego trwania.
Eksplozje supernowych są głównym mechanizmem rozprzestrzeniania w kosmosie wszystkich pierwiastków cięższych niż tlen oraz praktycznie jedynym źródłem pierwiastków cięższych od żelaza. Cały wapń w naszych kościach czy żelazo w hemoglobinie zostały kiedyś wyrzucone w przestrzeń podczas wybuchu supernowej, miliardy lat temu.
Gwiazda Keplera (Supernowa 1604) jest przykładem ostatniej supernowej zaobserwowanej w naszej Galaktyce.


Untitled
acrylic on canvas, 2015, 25 x 20 cm
/
Bez tytułu
akryl na płótnie, 2015, 25 x 20 cm

Isabel
(after Francis Bacon's Portrait of Isabel Rawsthorne, 1966)
acrylic on canvas, 2015, 41 x 33 cm
/
Isabel
(na podstawie Portretu Isabel Rawsthorne Francisa Bacona z 1966 r.)
akryl na płótnie, 2015, 41 x 33 cm

What you see is what you get
acrylic on canvas, 2015, 33 x 41 cm
/
What you see is what you get
akryl na płótnie, 2015, 33 x 41 cm


This painting was published by an award-winning iGNANT magazine (2016) featuring the finest in art, design, photography and architecture.
/
Ten obraz został opublikowany przez wielokrotnie nagradzany magazyn iGNANT (2016), prezentujący najlepsze przykłady ze sztuki, designu, fotografii i architektury.


Roman
acrylic on canvas, 2015, 41 x 33 cm
/
Roman
akryl na płótnie, 2015, 41 x 33 cm

Toutatis
acrylic on canvas, 2015, 38 x 46 cm
/
Toutatis
akryl na płótnie, 2015, 38 x 46 cm

This painting was featured in the 5th issue of the New York based Paint Pulse Magazine (2016).
/
Ten obraz ukazał się w piątym numerze nowojorskiego Paint Pulse Magazine (2016).


Toutatis is an irregularly shaped, elongated asteroid.
On Dec. 12, 2012, the day of its closest approach to Earth, Toutatis was about 4.3 million miles (6.9 million kilometers) from Earth. The next time Toutatis will approach at least this close to Earth is in November of 2069, when the asteroid will safely fly by at about 1.8 million miles (3 million kilometers).
Toutatis is listed as a potentially hazardous object in terms of collision with Earth, however, an analysis indicates there is essentially zero possibility of an Earth impact for the next six centuries.
/
Toutatis to podłużna planetoida o nieregularnym kształcie.
12 grudnia 2012 r. planetoida znalazła się w najbliższym położeniu względem Ziemi (6,9 milionów kilometrów). Kolejny raz, gdy planetoida zbliży się na przynajmniej taką odległość nastąpi w listopadzie 2069, gdy minie Ziemię w odległości 3 milionów kilometrów.
Toutatis jest zaliczana do potencjalnie niebezpiecznych obiektów pod względem zderzenia z Ziemią, jednak obliczenia wskazują, że podobne ryzyko jest bliskie zeru w ciągu kolejnych sześciu stuleci.


Tent
acrylic on canvas, 2015, 33 x 41 cm
/
Namiot
akryl na płótnie, 2015, 33 x 41 cm

Hydra
acrylic on canvas, 2015, 41 x 33 cm
/
Hydra
akryl na płótnie, 2015, 41 x 33 cm


The painting is based on the image taken from New Horizons' LORRI instrument on July 14, 2015 from a distance of about 231,000 kilometers (143,000 miles).
Hydra is a tiny Pluto's moon that measures 43 x 33 kilometers (27 x 20 miles). Since its discovery in 2005 Hydra has been known only as a fuzzy dot of uncertain shape and size.
/
Obraz namalowany na podstawie ujęcia uzyskanego dzięki kamerze LORRI New Horizons w dniu 14 lipca 2015 z odległości około 231000 kilometrów.
Hydra to niewielki księżyc Plutona, którego wymiary szacuje się na 43 x 33 km. Odkąd został odkryty w 2005 roku był znany tylko jako rozmyta kropka o nieokreślonym kształcie i rozmiarze.
Untitled
acrylic on canvas, 2015, 60 x 70 cm
/
Bez tytułu
akryl na płótnie, 2015, 60 x 70 cm

Untitled
acrylic on canvas, 2015, 60 x 70 cm
/
Bez tytułu
akryl na płótnie, 2015, 60 x 70 cm

Untitled
acrylic on canvas, 2015, 60 x 70 cm
/
Bez tytułu
akryl na płótnie, 2015, 60 x 70 cm

Untitled
acrylic on canvas, 2015, 33 x 41 cm
/
Bez tytułu
akryl na płótnie, 2015, 33 x 41 cm

Untitled
acrylic on canvas, 2015, 33 x 41 cm
/
Bez tytułu
akryl na płótnie, 2015, 33 x 41 cm

Untitled
acrylic on canvas, 2015, 33 x 41 cm
/
Bez tytułu
akryl na płótnie, 2015, 33 x 41 cm

This is about the middle part that is usually dull; about what is extreme and what's in between; about the relations that penetrate, attract and repulse; about the impermanence and the harmony; about the unity; about taking masters at their word; about not taking masters at their word; about trillions of billions; about breathing in, taking steps and breathing out; about the cosmos being a cosmos; about the road; about the humming noise and the frontier; about here and now and there and then; about the cosmos not being a cosmos; about the rivalry; about what is straight and what is bent; about waiting and being disappointed; about the quality and the disease; about free falling and enjoying; about how it was and how it will be; about the beginning.
/
To jest o środku, który zwykle jest nijaki; o tym, co skrajne i co pomiędzy; o relacjach, które przenikają, przyciągają i odpychają; o nietrwałości i współgraniu; o jedności; o braniu mistrzów za słowo; o nie braniu mistrzów za słowo; o bilionach miliardów; o wdechu, krokach i wydechu; o tym, że kosmos jest kosmosem; o drodze; o szumie i granicy; o tu i teraz i tam i wtedy; o tym, że kosmos nie jest kosmosem; o rywalizacji; o tym, co proste i co zgięte; o czekaniu i rozczarowaniu; o jakości i chorobie; o swobodnym spadaniu i lubieniu; o tym, jak było i jak będzie; o początku.The choice
video, 2015
(Quotes used in the video were taken randomly from the Internet.)
/
Wybór
wideo, 2015
(Cytaty użyte w wideo zostały skopiowane losowo z internetu)


Two options. You choose one, you lose the other. You choose both, you end up with nothing.
/
Dwie opcje. Wybierasz jedną, tracisz drugą. Wybierasz obie, pozostajesz z niczym.

There and then
tablecloth, 2015, approx. 20 x 30 cm
/
Tam i wtedy
obrus, 2015, ok. 20 x 30 cm


What was here once, is no more. Vanished, or so it seemed - still written in your memory, in your body, it glimmers in your mind, obscuring that what is. And thus what is now, does not suffice. Constantly shredded and compared to what was once. For the ghost of the past still lingers in the memory, and the more you try to forget, the more you remember.
/
Nie ma tego, co było. Zniknęło, ale tylko pozornie - jest zapisane w pamięci, w ciele, tli się w głowie, przysłaniając to, co jest. A to, co jest, jest przez to niewystarczające. Jest nieustannie szatkowane i zestawiane z tym, co było. Bo to, co było, przypomina o sobie i im bardziej chcemy zapomnieć, tym bardziej pamiętamy.