info / contact  fb   in 
I'm in love
lipstick on mirror, 2014, 40 x 60 cm
/
I'm in love
szminka na lustrze, 2014, 40 x 60 cm


This work is not about love. This work is about a notion, a filter that appears and masks reality. The filter is a set of add-ons projected on the current situation, the images saved from past experiences, impressions of how someone looked, spoken, moved. Confrontation with the facts is ignored, it may yet mean a loss of a sense of joy, may give rise to disappointment. The filter gradually grows, covering more and more of what actually is. The boundary between dream and reality is blurred.
/
Ta praca nie jest o miłości. Ta praca jest o wyobrażeniu, o filtrze, który pojawia się i przesłania rzeczywistość. Filtr jest zestawem nakładek nałożonych na obecną sytuację, zapisanymi obrazami z przeszłych doświadczeń, wrażeń tego, jak ktoś wyglądał, mówił, poruszał się. Konfrontacja ze stanem faktycznym jest ignorowana, może jeszcze oznaczać utratę poczucia radości, może dać podstawy do rozczarowania. Filtr stopniowo rośnie, zasłaniając coraz większą część tego, co prawdziwe. Granica między jawą a snem się zaciera.
I'll tell you how I don't know
stretch wrap, mirror, 2014, approx. 25 x 25 x 25 cm
/
Opowiem wam o tym, jak nie wiem
folia stretch, lustro, 2014, ok. 25 x 25 x 25 cm


Millimeter
seeds, dish, water, 2014, 20 x 20 x 2 cm
/
Milimetr
nasiona, naczynie, woda, 2014, 20 x 20 x 2 cm


We feel that the decisions we make stem solely from conscious choices, however, a small element, barely noticeable, seemingly insignificant, can change the course of subsequent events. Nuances like keys left in a different place than usual, someone's shirt colour, the way someone pronounces a certain word or someone's slip of the tongue, a manner in which someone scratched, can transform what was initially about to happen. Everything that occurs later will be different.
/
Sądzimy, że podejmowane przez nas decyzje są całkowicie świadome, tymczasem niewielki element, ledwie dostrzegalny, pozornie nieistotny, może odmienić bieg przyszłych zdarzeń. Niuanse, takie jak klucze pozostawione w innym niż zwykle miejscu, kolor czyjejś koszuli, sposób w jaki wymawia dane słowo albo zwykłe przejęzyczenie, sposób drapania się - mogą odmienić to, co miało się stać. Wszystko, co wydarzy się później, będzie inne.

This is right
battery, bulb in a socket, battery snap, zap-straps, 2014, approx. 5 x 4 x 5 cm
/
To jest dobre
bateria, żarówka w oprawie, zatrzask do baterii, pasek zap, 2014, ok. 5 x 4 x 5 cm


We make different decisions every day: we judge, choose, we are driven by solutions that were remembered in the past and which were then marked as good or bad. The conviction of the righteousness of a particular solution may have its roots in religion, politics, may be dictated by authority of a group or organisation with which one identifies. Similar notions of appropriate or inappropriate solutions are carefully stored and protected at a later time. The mind can continue for hours, days, or even years going over internal schemes, it remains entangled in a loop of a sensation that some solution that was right in the past would be fine in this very moment.
/
Każdego dnia podejmujemy wiele decyzji: oceniamy, wybieramy, kierują nami rozwiązania zapamiętane z przeszłości, które wówczas oceniliśmy jako dobre lub złe. Przekonanie o słuszności danego rozwiązania może mieć swoje korzenie w religii, polityce, może być podyktowane przez autorytety, grupy lub organizacje, z którymi się identyfikujemy. Podobne wyobrażenia odpowiednich lub nieodpowiednich rozwiązań są zapamiętywane i starannie chronione w późniejszym czasie. Umysł może trwać wiele godzin, dni, a nawet lat, podążając za wewnętrznymi schematami, pozostając uwikłanym w pętli wrażenia, że rozwiązanie, które było właściwe w przeszłości będzie odpowiednie także w chwili obecnej.

The latest news the worst the most she saw the very first he has the most talented the most efficient the fattest the most expensive old model enlightened the most fashionable the most excited the purest the most exotic our version is the best the most appropriate
air conditioner: indoor and outdoor units, 2014
/
The latest news the worst the most she saw the very first he has the most talented the most efficient the fattest the most expensive old model enlightened the most fashionable the most excited the purest the most exotic our version is the best the most appropriate
klimatyzacja: jednostki wewnętrzna i zewnętrzna, 2014

We are flooded with advertisements, news, information, which very often use extremes - these seem to be the most interesting. By absorbing and interacting with them we become accustomed to using similar extremes in our daily lives. We consume a lot of energy to sustain once achieved outermost states while trying to reach for more.
/
Jesteśmy zasypywani reklamami, newsami, informacjami, które często sięgają po ekstrema - wydają się one wówczas najciekawsze. Przez interakcję z nimi i ich wchłanianie przyzwyczajamy się do stosowania podobnych skrajności w naszym codziennym życiu. Zużywamy mnóstwo energii do podtrzymania raz osiągniętych, krańcowych stanów, jednocześnie starając się sięgnąć po więcej.