Piotr Krysiak (b. 1982, Poland) graduated with distinction from the Academy of Fine Arts in Krakow. He also studied at the Ecole Superieure des Beaux-Arts in Toulouse, France. Krysiak's paintings have been displayed at individual and collective exhibitions in New York City ("Chashama Gala", 4 Times Square and "Show your world", Gallery MC), Vienna ("Piotr Krysiak - Painting", Brick-5), Venice ("Borders" International Art and Architecture Festival), Korea ("Abstract Mind", CICA Museum of Contemporary Art in Gimpo), Krakow ("Art Now", National Museum in Krakow), and Torun ("10th Triennial of Small-Size Painting", Wozownia Art Gallery), among others. His works have won awards and distinctions in artistic competitions, such as Dave Bown Projects 12th Semiannual Competition, Artist Grant Competition organized by Art Registry World, ArtSlant Prize Showcase or Triennial of Contemporary Polish Painting in Torun. Krysiak's paintings appeared in contemporary art publications, such as British ArtMaze Mag or New York Paint Pulse Magazine. His works are both in public and private collections (eg. Museum in Bielsko-Biala, Dave Bown Collection).  My painting practice originates from the nature of life. It is linked directly to life's cyclicality, variability and unpredictability. The sequence method of applying paint develops through a long-term process. Its main element begins as a mechanism of chaotic color combinations that over time become arranged and acquire individual features. The surface of the canvas, whose size affects the duration of the process, is covered with cyclic movements of the paintbrush. Being a right-handed person leads me to start the process from the left side. Single sequences that I execute until they pass develop more complex arrangements of directions and rhythms. Once recorded, they impact the shape and process of further paintbrush movement series. They grow to create new, larger structures where each of them is subject to separate principles. Imperfect movements of the hand, disruption of attention or a drying paintbrush create further variables. These affect the process of painting and change it, just as small daily events impact the course of life.  2016 - with Lydia Wolens from the Art Registry World (click here)
  2016 - with Luca Curci, director of the International Art and Architecture Borders Festival in Venice (click here)  2017 - 'Abstract Mind', CICA Museum of Contemporary Art in Gimpo, Korea
  2016 - 'Art Now', National Museum in Krakow, Poland
  2016 - 'Show your world', Gallery MC, New York City, USA
  2016 - '10th Triennial of Small-Size Painting', Wozownia Art Gallery, Torun, Poland
  2016 - 'Borders' International Art and Architecture Festival, Venice, Italy
  2016 - 'Dave Brown Projects 12th Semiannual Competition', USA
  2016 - 'Chashama Gala', 4 Times Square, New York City, USA
  2016 - 'Piotr Krysiak - Painting' (solo), Brick-5, Vienna, Austria
  2011 - 'Salted Candy', Nowa Gallery, Poznan, Poland
  2011 - 'II Triennial of Contemporary Polish Painting', BWA Rzeszow, Poland
  2010 - 'New things' (solo), Museum in Bielsko-Biala, Poland
  2010 - 'Under', Cellar Gallery, Krakow, Poland
  2005 - 'Piotr Krysiak - painting' (solo), Schindler Factory, Krakow, Poland
  2005 - 'Polish Week', Gotland, Sweden  2017 - Winner of the 3rd 2017 ArtSlant Prize Showcase, USA
  2016 - Runner up of the Artist Grant competition organized by the Art Registry World
  2016 - Finalist 10. Triennial of small-size painting, Wozownia Art Gallery, Toruń, Poland
  2016 - Finalist in the Dave Bown Projects 12th Semiannual Competition, USA
  2016 - Winner of the 5th 2016 ArtSlant Prize Showcase, USA  2017 - VASiSTAS Magazine (click here)
  2017 - Booooooom.com (click here)
  2017 - ArtMaze Mag, No. 1
  2016 - BORDERS International Art Festival in Venice, Italy
  2016 - '10. Triennial of small-size painting', Wozownia Art Gallery, Toruń, Poland
  2016 - 'Paint Pulse Magazine', 5th issue, New York City, USA
  2015 - 'iGNANT' magazine, Berlin, Germany
  2010 - 'II Triennial of Contemporary Polish Painting', BWA Rzeszow, Poland  Museum in Bielsko-Biala, Poland
  Dave Bown Collection, USA  piotr.krysiak@gmail.com

  fb fb

  Piotr Krysiak (ur. 1982) studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, którą ukończył z wyróżnieniem, i Ecole Superieure des Beaux-Arts w Tuluzie. Jego prace prezentowane były na wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju, jak i poza jego granicami, m.in. w Nowym Jorku ("Chashama Gala", 4 Times Square i "Show your world", Galeria MC), Wiedniu ("Piotr Krysiak - malarstwo", Brick-5), Wenecji (Międzynarodowy Festiwal Sztuki i Architektury "Borders"), Korei ("Abstract Mind", Muzeum Sztuki Współczesnej CICA w Gimpo), Krakowie ("Sztuka Teraz", Muzeum Narodowe) i Toruniu ("10. Triennale Małych Form Malarskich", Galeria Wozownia). Obrazy Krysiaka nagradzano i wyróżniano w konkursach artystycznych, takich jak Dave Bown Projects 12th Semiannual Competition, Artist Grant Competition organizowanym przez Art Registry World, ArtSlant Prize Showcase czy Triennale Małych Form Malarskich w Toruniu. Jego twórczość ukazała się w publikacjach z dziedziny sztuki współczesnej, takich jak brytyjski ArtMaze Mag czy nowojorski Paint Puls Magazine. Prace Krysiaka znajdują się w zbiorach instytucji sztuki oraz w kolekcjach prywatnych (np. Muzeum w Bielsku-Białej, Dave Bown Collection).  Moja praktyka malarska wynika z natury życia. Ma bezpośredni związek z jego cyklicznością, zmiennością i nieprzewidywalnością. Sekwencyjna metoda kładzenia farby została wypracowana w trakcie długotrwałego procesu. Jego główną częścią był mechanizm chaotycznego łączenia kolorów, który z upływem czasu porządkował się i nabierał indywidualnych cech. Powierzchnię płótna, którego wielkość wpływa na czas trwania procesu, zapełniam cyklicznymi ruchami pędzla. Bycie osobą praworęczną warunkuje rozpoczęcie całości z lewej strony. Pojedyncze sekwencje, które prowadzę aż przeminą, budują bardziej skomplikowane układy kierunków i rytmów. Raz utrwalone, wpływają na kształt i przebieg kolejnych serii ruchów pędzla. Rozrastają się, tworząc nowe, większe struktury, z których każda podlega osobnym zasadom. Niedoskonałe ruchy ręki, rozproszenie uwagi czy wysychanie pędzla tworzą kolejne zmienne. Oddziałują one na proces malowania i zmieniają go tak, jak na co dzień drobne zdarzenia wpływają na bieg życia.  2016 - z Lydią Wolens z Art Registry World (kliknij tu)
  2016 - z Lucą Curci, dyrektorem Międzynarodowego Festiwalu Sztuki i Architektury Borders w Wenecji (kliknij tu)  2017 - 'Abstract Mind', Muzeum Sztuki Współczesnej CICA w Gimpo, Korea
  2016 - 'Sztuka Teraz', Muzeum Narodowe w Krakowie
  2016 - 'Show your world', Galeria MC, Nowy Jork, USA
  2016 - '10. Triennale Małych Form Malarskich', Galeria Wozownia, Toruń
  2016 - Międzynarodowy Festiwal Sztuki i Architektury 'Borders', Wenecja, Włochy
  2016 - 'Dave Brown Projects 12th Semiannual Competition', USA
  2016 - 'Chashama Gala', 4 Times Square, Nowy Jork, USA
  2016 - 'Piotr Krysiak - malarstwo' (indyw.), Brick-5, Wiedeń, Austria
  2011 - 'Salted Candy', Galeria Nowa, Poznań
  2011 - 'II Triennale Polskiego Malarstwa Współczesnego', BWA Rzeszów
  2010 - 'Nowe rzeczy' (indyw.), Muzeum w Bielsku-Białej
  2010 - 'Under', Cellar Gallery, Kraków
  2005 - 'Piotr Krysiak - malarstwo' (indyw.), Fabryka Schindlera, Kraków
  2005 - 'Polski Tydzień', Gotlandia, Szwecja  2017 - Zwycięzca 3 Showcase w konkursie ArtSlant, USA
  2016 - Drugie miejsce w konkursie Artist Grant organizowanym przez Art Registry World
  2016 - Finalista 10. Triennale Małych Form Malarskich, Galeria Wozownia, Toruń
  2016 - Finalista w Dave Bown Projects 12th Semiannual Competition, USA
  2016 - Zwycięzca 5 Showcase w konkursie ArtSlant, USA  2017 - VASiSTAS Magazine (click here)
  2017 - Booooooom.com (click here)
  2017 - ArtMaze Mag, Nr 1
  2016 - Międzynarodowy Festiwal Sztuki BORDERS w Wenecji, Włochy
  2016 - '10. Triennale Małych Form Malarskich', Galeria Wozownia, Toruń
  2016 - 'Paint Pulse Magazine', 5 wydanie, Nowy Jork, USA
  2015 - Magazyn 'iGNANT', Berlin, Niemcy
  2010 - 'II Triennale Polskiego Malarstwa Współczesnego', BWA Rzeszów  Muzeum w Bielsku-Białej
  Dave Bown Collection, USA  piotr.krysiak@gmail.com

  fb fb